Wyjazd na studia

ERASMUS+ PROGRAMME

Kto może pojechać?

Na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może ubiegać się każdy student który:

  • w momencie wyjazdu jest studentem co najmniej drugiego roku studiów
  • przynależy do społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej - obywatelstwo nie ma znaczenia (uwaga: w czasie całego pobytu za granicą na studiach student musi być zarejestrowany na PG!)
  • zna dobrze język obcy

Na jak długo można pojechać?

Studenci mogą wyjechać na studia na okres nie krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie dłuższy niż jeden, ten sam rok akademicki. Pobyt studenta w kraju docelowym nie może przekroczyć 12 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania językowego oraz sesji egzaminacyjnej).

Gdzie można pojechać?

W ramach Programu Erasmus+ student może aplikować o wyjazd na studia zagraniczne do uczelni w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Turcji, z którą Politechnika Gdańska ma podpisaną umowę.

LISTA UCZELNI

Jeżeli na liście nie ma wybranej uczelni, istnieje możliwość podpisania nowej umowy. PG może podpisać umowę na wyjazd na studia jedynie z uczelnią, która posiada tzw. Erasmus Charter for Higher Education. Natomiast jeśli na liście istnieje dana uczelnia, lecz jest ona podpisana z innym wydziałem, student powinien skontaktować się mailowo lub telefonicznie z tą uczelnią, czy zgodzi się ona go przyjąć w ramach istniejącej umowy z innym wydziałem. Wyjazd stypendialny w programie Erasmus+ wymaga podjęcia w uczelni przyjmującej studiów stacjonarnych (full time).

Jakie dostanę dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania podstawowego (na miesiąc) przedstawia poniższa tabelka. Dofinansowanie NIE pokrywa całkowitych kosztów utrzymania. Ma na celu pokrycie różnicy w kosztach utrzymania w kraju pochodzenia studenta oraz w kraju odbywania studiów. Student sam znajduje i opłaca sobie zakwaterowanie. Niektóre z uczelni oferują miejsca w akademikach, ale w większości przypadków ich liczba jest limitowana i oferowana na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy". Uwaga: W roku akademickim 2016/17 pobyt jest finansowany na okres maks. 4,5 miesiąca!

Jak wygląda procedura aplikacyjna?

Poniżej opisana została procedura aplikacyjna krok po kroku. Pamiętaj jednak, że może ona różnić się w zależności od wydziału dlatego KONIECZNIE SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM KOORDYNATOREM WYDZIAŁOWYM w celu doprecyzowania procedury rekrutacyjnej przed wyjazdem. Lista koordynatorów dostępna tutaj.

KROK I

Rejestracja on-line na stronie: www.erasmus.pg.gda.pl
Każdy student ubiegający się o wyjazd na studia powinien zgłosić się do właściwego koordynatora wydziałowego w wyznaczonym przez wydział terminie aplikacji. Następnie powinien zarejestrować swój wyjazd on-line na stronie: www.erasmus.pg.gda.pl, na podstawie którego zostanie wygenerowany odpowiedni wniosek.

KROK II Złożenie wniosku u koordynatora wydziałowego
KROK III Uzyskanie decyzji komisji rekrutacyjnej.
KROK IV Wysłanie nominacji do uczelni zagranicznej przez koordynatora wydziałowego.
KROK V

Przygotowanie przez studenta wymaganych przez uczelnię zagraniczną dokumentów, zaaplikowanie do tej uczelni oraz wysłanie dokumentów w terminie wymaganym przez tą uczelnię.
Uwaga: Każda uczelnia zagraniczna ma indywidualne terminy składania aplikacji! Należy to sprawdzić na ich stronie internetowej!

KROK VI

Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów aplikacyjnych student otrzymuje od uczelni zagranicznej potwierdzenie przyjęcia na studia w ramach programu Erasmus+.
Uwaga: Oprócz akceptacji student może otrzymać w mailu dodatkowe informacje, dotyczące np. zakwaterowania, orientation week'u, kursu językowego na uczelni przyjmującej, itp., w zależności co dana uczelnia zagraniczna oferuje. Na pewno warto sprawdzić czy na danej uczelni działa sekcja ESN (do sprawdzenia tutaj). U nich na pewno można szukać pomocy we wszystkich sprawach związanych z pobytem na wybranej uczelni.

KROK VII

Złożenie w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA) wymaganych dokumentów:
1) Wniosek o wyjazd, podpisany przez prodziekana
2) Learning Agreement (Before mobility section), podpisany przez studenta i koordynatora wydziałowego
3) Transcript of Records before mobility (wyniki uzyskane na PG do czasu wyjazdu)
4) Karta informacji o studencie
dodatkowo:
5) potwierdzenie ubezpieczenia (kserokopia karty) - każdy student powinien się ubezpieczyć na czas wyjazdu:

  • ubezpieczenie od kosztów leczenia (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ), Do EKUZ potrzebne będzie odpowiednie zaświadczenie o studiach/praktyce zagranicą, które studenci mogą otrzymać w dziekanacie, po uprzednim złożeniu wniosku o wyjazd za granicę.
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. karta Euro<26, ISIC lub prywatne)
KROK VIII

Akceptacja złożonych dokumentów przez wydział i DMWA.
Po złożeniu w DMWA w/w dokumentów, student otrzymuje licencję na test językowy OLS

KROK IX

Student podpisuje umowę finansową w DMWA.
Grant zostanie wypłacony dopiero po podpisaniu umowy. Jeśli dotyczy, studentowi zostaje przyznana licencja na kurs językowy online.

KROK X

Po spełnieniu w/w kroków student może wyjechać na studia za granicę.

W trakcie pobytu na studiach za granicą, jednak nie później, jak miesiąc po rozpoczęciu tych studiów, student może dokonać zmian w Learning Agreemencie w sekcji "during mobility". Dokument powinien zostać podpisany przez stronę przyjmującą oraz odesłany mailowo do koordynatora wydziałowego na PG, a następnie do DMWA.
We wszelkich kwestiach merytorycznych dotyczących przedmiotów, proszę kontaktować się z koordynatorem wydziałowym na PG.

Co po powrocie?

Po powrocie student powinien dostarczyć do DMWA w ciągu 2 tygodni dokumenty z uczelni przyjmującej:

  • Potwierdzenie pobytu
  • Kopia Transcript of Records z uczelni przyjmującej
  • Ankieta stypendysty (student otrzyma maila z linkiem do testu językowego online po zakończeniu mobilności, jak również od Komisji Europejskiej maila z linkiem do ankiety on-line, którą jest zobowiązany niezwłocznie wypełnić. Na wydziale macierzystym student składa oryginał dokumentów potwierdzających zaliczenie przedmiotów.)

ERASMUS MUNDUS

Opis

Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees - EMJMD) czyli łączone studia magisterskie które realizowane są na kilku uczelniach partnerskich które realizują podobny program studiów. Czyli w praktyce każdy semestr studiów realizuje się na innej uczelni zagranicznej.

Kto może pojechać?

Aplikować mogą tylko studenci na II stopień studiów. Można ewentualnie aplikować jako słuchacz/gość poszczególnych wykładów/zajęć.

Na jak długo można pojechać?

EMJMD to zintegrowany międzynarodowy program studiów, za który można uzyskać 60, 90 lub 120 punktów ECTS i trwa od min. 12  do max. 24 miesięcy.

Jakie dostanę dofinansowanie?

Student może otrzymać grant z Programu Erasmus+ wspomagający pokrycie kosztów podróży i życia w różnych krajach. Jednocześnie bez względu czy ten grant zostanie przyznany studentowi nie płaci on czesnego, opłat rejestracyjnych, ani nie ponosi kosztów związanych z korzystaniem z laboratoriów, biblioteki, itp. na uczelni przyjmującej.

Gdzie można pojechać?

Studia muszą być zrealizowane w minimum dwóch uczelniach partnerskich reprezentowanych w konsorcjum. Aplikuje się do konkretnego programu partnerskich uczelni czyli w praktyce wybrać należy “gotową” grupę uczelni partnerskich, na których zrealizujemy program studiów magisterskich.

Jak wygląda procedura aplikacyjna?

Studenci studiów magisterskich mogą aplikować do maksymalnie trzech różnych programów. Zarówno studenci jak i potencjalni słuchacze/goście zobowiązani są skontaktować się z odpowiednim Konsorcjum w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kursów i procedury aplikacyjnej.

Z kim kontaktować się w tej sprawie?

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na tej stronie.