Wyjazd na praktyki

Kto może pojechać?

Na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ może ubiegać się każdy student który:

 • przynależy do społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej - obywatelstwo nie ma znaczenia,
 • zna dobrze język obcy (poziom danego języka określa ewentualny pracodawca i/lub koordynator wydziałowy)

Na wyjazd na praktyki w ramach Programu erasmus+ może ubiegać się także absolwent. W przypadku takiego wyjazdu cała procedura aplikacyjno-rekrutacyjna oraz złożenie wszystkich dokumentów powinno się odbyć przed obroną. Od momentu obrony absolwent ma 12 miesięcy czasu na realizację wyjazdu. W przypadku stażów niedawnych absolwentów wyjazd zaliczany jest do stopnia studiów, na którym składał wniosek. W czasie wyjazdu na praktykę NIE można zmieniać statusu ze studenta na absolwenta.

Na jak długo można wyjechać?

Każdy student posiada tzw. "Kapitał Mobilności" = 12 miesięcy na wyjazdy na każdym stopniu studiów. Praktyka może trwać od min. 2 miesięcy (60 dni) do maks. 12 miesięcy (360 dni). Maksymalna długość pobytu na praktykach wynosi 12 miesięcy z założeniem, że student nie wyjeżdżał na studia za granicę na danym stopniu studiów.

Gdzie można pojechać?

W ramach programu Erasmus+ student może aplikować o wyjazd na praktyki zagraniczne do instytucji znajdującej się w jednym z krajów UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Turcji.

Praktyka NIE może odbyć się w następujących instytucjach:

 1. instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm)
 2. organizacje zarządzające programami UE takie jak agencje narodowe
 3. uczelnie bez tzw. Erasmus Charter for Higher Education

Praktyka jest ściśle związana z dziedziną studiów i może stanowić część programu studiów jako praktyka obowiązkowa albo umożliwiać studentom zdobycie dodatkowych umiejętności. Wyjazd stypendialny w programie Erasmus+ wymaga podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin uzgodnionym z instytucją przyjmującą.

Jakie dostanę dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania podstawowego (na miesiąc) przedstawia poniższa tabelka. W r.ak. 2016/17 finansowany jest pobyt do maks. 3 miesięcy (ponowny wyjazd na praktykę na tym samym stopniu studiów - do maks. 2 miesięcy). Dofinansowanie NIE pokrywa całkowitych kosztów utrzymania. Ma na celu pokrycie różnicy w kosztach utrzymania w kraju pochodzenia studenta oraz kraju, do którego odbywa się mobilność. Student na własną rękę znajduje sobie i opłaca zakwaterowanie, w kraju odbywania praktyki. Warto zapytać o opcje firmę, a także lokalne uczelnie, które mogą oferować miejsca w akademikach. Student może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie od firmy, jednak jest zobowiązany do sprawdzenia, czy pieniądze te nie pochodzą z żadnych środków, projektów unijnych. Podwójne finansowanie ze środków unijnych jest zabronione.

Jak wygląda procedura aplikacyjna?

KROK I

Znalezienie instytucji.
Student, który ubiega się o wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+ powinien wskazać osobiście instytucję, w której chce odbyć praktykę. Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA) dysponuje listą firm, ofert i wyszukiwarek praktyk, z których można skorzystać. Szczegóły można znaleźć tutaj.
UWAGA!! Niektóre wydziały mają ustalone terminy zgłaszania się, takie same lub inne, jak w przypadku wyjazdu na studia. W tej kwestii skontaktuj się z właściwym koordynatorem wydziałowym.

KROK II Aplikacja do instytucji i uzyskanie od niej zgody na przyjęcie na praktyki w ramach programu Erasmus+
KROK III Student zgłasza się do koordynatora wydziałowego celem uzyskania akceptacji od komisji rekrutacyjnej.
KROK IV

Przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA).
W DMWA należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o wyjazd, podpisany przez prodziekana
 • Learning Agreement for Traineeships (Before mobility section), podpisany przez studenta i koordynatora wydziałowego/prodziekana

Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji LA powinno być podpisywane oryginalnie przez polską uczelnię i studenta. Następnie w celu uzyskania akceptacji przez instytucję przyjmującą może być wysłane jako skan, który po podpisaniu jest odsyłany do polskiej uczelni również jako skan. Wydruk tego skanu jest wystarczający.

 • Institution Information Form
 • karta informacji studenta
 • potwierdzenia ubezpieczenia od KL, NNW i OC (informacja poniżej)

Każdy student powinien się ubezpieczyć na czas wyjazdu:

 • ubezpieczenie od kosztów leczenia (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ), Do EKUZ potrzebne będzie odpowiednie zaświadczenie o praktyce zagranicą, które studenci mogą otrzymać w dziekanacie lub w DMWA, po uprzednim złożeniu wniosku o wyjazd za granicę.
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. karta Euro<26, ISIC lub prywatne)
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy (np. karta Euro<26, ISIC lub prywatne). 
KROK V

Akceptacja złożonych dokumentów przez wydział i DMWA.
Po złożeniu w DMWA i akceptacji dokumentów, student otrzymuje licencję na test językowy online.

KROK VI Po spełnieniu w/w kroków student może wyjechać na praktykę w ramach Programu Erasmus.

Co po powrocie?

Po zakończeniu mobilności student powinien dostarczyć do DMWA w ciągu 2 tygodni od powrotu dwa oryginały Traineeship Certificate (sekcja "after mobility" Learning Agreement) podpisany i podpieczętowany przez instytucję.