Statut ESN Gdańsk

 Tekst z dnia 17.01.2021

 

Statut Stowarzyszenia ESN Gdańsk

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie ESN Gdańsk i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.

 2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie posługuje się nazwą w języku angielskim “ESN Gdańsk Association” lub równoważną w danym języku obcym.

 3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Gdańsk. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innego państwa z poszanowaniem prawa tego państwa.

 4. Stowarzyszenie działa przy Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Politechniki Gdańskiej.

 5. Stowarzyszenie jest apolityczną organizacją członkowską, nie jest organizacją religijną i nie jest powiązane z żadną grupą ideologiczną.

 6. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych                         o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zebranie Członków.

 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.                  

 8. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone. 

 9. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w ramach:

  1. propagowania turystyki, krajoznawstwa oraz internacjonalizacji poprzez organizowanie różnego rodzaju wyjazdów, wycieczek i zimowisk dla dorosłych pełno- i niepełnosprawnych,

  2. organizowania szkoleń, warsztatów, spotkań związanych z tematyką działalności Stowarzyszenia,

  3. podtrzymywania   i upowszechniania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania
   polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  4. działalności na rzecz integracji cudzoziemców,

  5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

  6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

  7. działalności  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 10. Stowarzyszenie działa zgodnie z: 

  1. obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym,

  2. Statutem Stowarzyszenia,

  3. regulaminami organów Stowarzyszenia,

  4. uchwałami władz Stowarzyszenia.

 11. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaczenia, znaki graficzne i logotypy identyfikujące Stowarzyszenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

Rozdział 2

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 2

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

  1. integracja kulturowa i socjalna studentów z zagranicy, którzy część swojej edukacji odbywają na polskich uczelniach wyższych,

  2. pomoc studentom z zagranicy studiującym w Polsce,

  3. wspomaganie międzynarodowych edukacyjnych i kulturalnych wymian studenckich,

  4. pomoc studentom polskim wyjeżdżającym na studia za granicą,

  5. reintegracja studentów polskich, którzy część swojej edukacji odbyli za granicą,

  6. tworzenie warunków dla lepszego zrozumienia różnych kultur, narodowości, tradycji pośród studentów wywodzących się z różnych kręgów kulturowych lub różnych nacji,

  7. wspieranie organizacji o podobnych celach statutowych i działaniach,

  8. promowanie Polski, polskiej kultury za granicą oraz wśród studentów zagranicznych studiujących w Polsce,

  9. promowanie Politechniki Gdańskiej jako miejsca atrakcyjnego pod względem poziomu i jakości kształcenia,

  10. promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju,

  11. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

  13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

  14. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

  15. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

  16. propagowanie turystyki i krajoznawstwa,

  17. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo lub informacyjnie organizacje pozarządowe w wyżej wymienionej działalności.

 

§ 3

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. działalność oświatową i informacyjną:

   1. organizację szkoleń i konferencji na szczeblu lokalnym, krajowym
    i międzynarodowym,

   2. udzielanie informacji o możliwościach studiowania oraz finansowania studiów za granicą,

   3. organizację kursów językowych,

  2. działalność kulturalną:

   1. organizację oraz wspieranie akcji, a także wyjazdów promujących polską kulturę na terenie kraju i za granicą, 

   2. wspieranie oraz koordynowanie projektów, które mają zwiększyć zainteresowanie Polską oraz polską kulturą, w tym organizowanie wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym i turystyczno-krajoznawczym, 

   3. organizację wydarzeń promujących kulturę innych krajów,

  3. współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi            o podobnych celach statutowych,

  4. organizowanie wycieczek, zawodów sportowych oraz wyjazdów edukacyjnych i krajoznawczych, w kraju i za granicą, propagujących turystykę i aktywny, zdrowy styl życia,

  5. zorganizowanie i prowadzenie biura.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 4

 1. Stowarzyszenie składa się z członków:

1.1. zwyczajnych,

1.2. wspierających,

1.3. stowarzyszonych,

1.4. honorowych.

 

§ 5

Członek zwyczajny

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być studenci Politechniki Gdańskiej.

 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu deklaracji w formie elektronicznej (rozumianej jako skan podpisanej deklaracji) lub pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

 3. Wzory deklaracji członkowskich zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

 4. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

  1. aktywnego brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

  2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

  3. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków oraz zapytań we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia,

  4. ubiegania się o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji.

 5. Członek zwyczajny jest zobowiązany:

  1. brać czynny udział w pracach i projektach Stowarzyszenia,

  2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

  3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

  4. propagować idee Stowarzyszenia,

  5. opłacać regularnie składkę członkowską. 

 

§ 6

Członek wspierający

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje wsparcie merytoryczne, rzeczowe lub finansowe na rzecz Stowarzyszenia. 

 2. Członek zwyczajny może stać się członkiem wspierającym również na swój wniosek w formie dokumentowej, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zmiana kategorii członkostwa powoduje utratę praw i obowiązków, jakie członek posiadał będąc członkiem zwyczajnym. 

 3. Członkowie wspierający mają prawo do:

  1. uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym,

  2. biernego uczestnictwa w wyborach do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

  3. uchwałą Zarządu członkowi wspierającemu może zostać nadane prawo uczestnictwa w pracach i projektach Stowarzyszenia,

  4. zgłaszania wniosków i zadawania pytań władzom Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia,

  5. ubiegania się o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji.

 4. Do obowiązków członka wspierającego należy:

  1. wywiązywanie się z deklarowanego wsparcia merytorycznego, rzeczowego lub finansowego, 

  2. opłacanie regularnie składki członkowskiej,

  3. przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz do dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 7

Członek stowarzyszony

 

 1. Członkiem stowarzyszonym może zostać obywatel polski, cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terenie Polski. 

 2. Członkiem stowarzyszonym staje się osoba fizyczna, która złożyła deklarację członkowską w formie dokumentowej oraz opłaciła składkę członkowską. Przystąpienie do Stowarzyszenia w charakterze członka stowarzyszonego stwierdza Zarząd w drodze uchwały.

 3. Wzory deklaracji członkowskich zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

 4. Członkowie stowarzyszeni mają prawo do:

  1. zadawania pytań władzom Stowarzyszenia w sprawach dotyczących sposobów realizacji celów Stowarzyszenia.

 5. Do obowiązków członka stowarzyszonego należy:

  1. regularne opłacanie składki członkowskiej,

  2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz do dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 8 

Członek honorowy

 

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która w szczególny sposób przysłużyła się rozwojowi i promocji poprzez działalność na rzecz Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia przyznany zostaje osobie na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ członków zwyczajnych, decyzją Walnego Zebrania Członków oraz za zgodą osoby która  członkostwo honorowe miała by nabyć. 

 2. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, pełnić funkcje doradcze i opiniodawcze oraz brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi mają obowiązek:

  1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

  2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

  3. propagować idee Stowarzyszenia. 

 4. Osoba może zostać pozbawiona tytułu członka honorowego w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ¼ członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w przypadku postępowania sprzecznego ze statutem lub działania przez członka honorowego na szkodę Stowarzyszenia.

 5. Członek honorowy może zrzec się członkostwa na własny wniosek przekazany do Zarządu w formie dokumentowej.

§ 9

 1. Wygaśnięcie członkostwa następuje na skutek:

  1. rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia w formie dokumentowej,

  2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

  3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,

  4. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu złamania Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, braku aktywności przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, nie wliczając w to czasu spędzonego na międzynarodowej wymianie akademickiej, lub z powodu zaległości finansowych wobec Stowarzyszenia, z wyłączeniem członkostwa honorowego,

  5. nieopłacenia przez członka stowarzyszonego kolejnej składki.

  6. ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej lub utraty statusu studenta Politechniki Gdańskiej przez członka zwyczajnego,

  7. usunięcia przez Zarząd w przypadku ukarania studenta przez Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów Politechniki Gdańskiej karą surowszą niż kara upomnienia,

  8. rozwiązania Stowarzyszenia.

 

§ 10

 1. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach osobowych przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Do czasu rozpatrzenia odwołania, uchwała Zarządu o wykluczeniu członka ulega zawieszeniu.

 2. Treść uchwał w sprawach osobowych jest przekazywana członkom Stowarzyszenia, których dotyczą, drogą elektroniczną.

 3. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Niezłożenie odwołania w terminie powoduje wygaśnięcie tego prawa.

 4. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany rozpatrzyć na wniesione odwołanie w ciągu 14 dniu.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 11

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „WZC”,

  2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

  3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok, rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 czerwca kolejnego roku. 

 2. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może pełnić swoje obowiązki po ustaniu kadencji, za zgodą WZC, do czasu objęcia urzędu przez nowego Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy od dnia ustania kadencji. 

 3. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje WZC w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

 4. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganego statutem poparcia, wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W tym przypadku decyduje zwykła większość głosów.

 5. Nie można łączyć funkcji w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie Stowarzyszenia.

 6. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu danego organu, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 7. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji, odwołania przez WZC lub nieuzyskania absolutorium. 

 8. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu uchwalonej przez WZC w trakcie trwania kadencji, Zarząd w drodze kooptacji wybiera pełniących obowiązki odpowiednich członków Zarządu spośród członków zwyczajnych Organizacji. Tak wybrani członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu najbliższego WZC. Liczba członków Zarządu wybranych w ten sposób nie może przekroczyć 2 osób. Zarząd może odwołać członka dokooptowanego w formie uchwały.

 9. Wniosek o odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może złożyć Zarząd, Komisja Rewizyjna lub ¼ członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Odwołanie z funkcji następuje w drodze uchwały WZC, podjętej kwalifikowaną większością ⅔ głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 10. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji. Nie mogą jednak otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

§ 12

 

 1. WZC działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym w drodze uchwały przez Zarząd.

 2. WZC jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W WZC biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, osoby posiadające tytuł członka honorowego oraz zaproszeni goście.

 3. WZC jest zwoływane co najmniej dwa razy w roku akademickim, przez co rozumie się okres od 1 września do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego, przez członka Zarządu. Członek Zarządu zwołuje WZC, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

 4. Nadzwyczajne WZC może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez członka Zarządu z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 5. Do kompetencji WZC należy:

  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

  2. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,

  3. uchwalanie regulaminów organów i regulaminów postępowania Stowarzyszenia,

  4. wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

  5. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  6. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  7. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

  8. podejmowanie uchwały w sprawie nadania tytułu członka honorowego,

  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

  10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

  11. podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 13

 

 1. Zarząd składa się z co najmniej 3 i nie więcej niż 5 członków. W skład Zarządu wchodzą obligatoryjnie: 

  1. Przewodniczący, 

  2. Zastępca Przewodniczącego ds. Finansów, 

  3. Zastępca Przewodniczącego ds. Programu Erasmus. 

 2. W skład Zarządu wchodzą fakultatywnie: 

  1. Zastępca Przewodniczącego ds. Projektów, 

  2. Zastępca Przewodniczącego ds. Zasobów Ludzkich.

 3. Liczbę członków zarządu na następną kadencję uchwala WZC.

 4. Do kompetencji Zarządu należą:

  1. realizacja celów Stowarzyszenia,

  2. wykonywanie uchwał WZC,

  3. prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

  4. reprezentowanie Stowarzyszenia,

  5. kierowanie współpracą z innymi organizacjami,

  6. zwoływanie WZC,

  7. przyjmowanie i usuwanie członków Stowarzyszenia,

  8. ustalanie wysokości składki członkowskiej,

  9. wypełnianie obowiązków wyszczególnionych w “Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia ESN Gdańsk”. 

 1. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.

 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jest uprawnionych dwóch dowolnych członków Zarządu działających łącznie.

 3. Jedna osoba nie może sprawować w tym samym czasie więcej niż jednej funkcji w Zarządzie.

 4. Ta sama osoba może pełnić tę samą funkcję w Zarządzie co najwyżej przez dwie następujące po sobie kadencje. 

 5. Mandat członka Zarządu, wygasa z chwilą:

  1. złożenia oświadczenia o rezygnacji w formie dokumentowej,

  2. upływu kadencji,

  3. utraty członkostwa zwyczajnego,

  4. odwołania członka przez WZC.

 

§ 14

 1. Członkiem Komisji Rewizyjnej mogą zostać członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz członkowie wspierający.

 2. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego.

 4. W przypadku zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają brakującą osobę w drodze kooptacji spośród uprawnionych członków stowarzyszenia. Tak wybrany członek Komisji Rewizyjnej pełni swoją funkcję do czasu najbliższego WZC. Maksymalna liczba członków Komisji Rewizyjnej wybranych w ten sposób nie może przekraczać jednej osoby. 

 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może pełnić tę funkcję co najwyżej przez dwie następujące po sobie kadencje.

 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

  2. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie WZC oraz zebrania Zarządu,

  3. składanie wniosków o absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  4. składanie wniosków z kontroli podczas WZC,

  5. składanie wniosków do WZC o usunięcie członka Zarządu z pełnionej funkcji,

  6. pełnienie funkcji doradczej wobec Zarządu Stowarzyszenia.

 7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos posiada Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu semestru.

 9. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą:

  1. złożenia oświadczenia o rezygnacji w formie dokumentowej,

  2. upływu kadencji,

  3. utraty członkostwa,

  4. odwołania członka przez WZC.
 

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia 

§ 15

 1. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

  1. składki członkowskie,

  2. granty, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

  3. wpływy z ofiarności publicznej,

  4. wpływy z odpłatnej działalności statutowej,

  5. inwestycje w instrumenty finansowe lub lokaty bankowe.

 1. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, majątek przeznacza się na cel wskazany w uchwale WZC.

 

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 16

 1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością ⅔ głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem WZC. Prawo do zgłoszenia projektu przysługuje Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz ¼ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 17

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze w drodze uchwały WZC podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej ⅔ uprawnionych do głosowania.

 2. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.